JG2019-4897广州市第四、五、六、七资源热力电厂二期工程及配套设施和福山循环经济产业园生活垃圾应急...|广东省广州市招标公告

发布时间:2019-10-09 16:10 来源:广州公共资源交易中心 分享到: 天 小时 分钟 秒 点击查询日程安排

广州市第四、五、六、七资源热力电厂二期工程及配套设施和福山循环经济产业园生活垃圾应急综合处理项目焚烧炉原材料(钢材)采购(标段一、标段二)

重新启动招标程序的补充公告

(项目编号:JG2019-4897)

各投标人:

广州市第四、五、六、七资源热力电厂二期工程及配套设施和福山循环经济产业园生活垃圾应急综合处理项目焚烧炉原材料(钢材)采购(标段一、标段二)(项目编号:JG2019-4897)于2019年9月24日在广州公共资源交易中心网站等媒体发布暂停公告,现本项目招标程序重新启动具体事项如下:

一、原招标公告第七条“发布招标公告、递交投标文件时间、开标时间”修改为:

1、发布招标公告时间(含本日):2019年9月4日00时00分至2019年 10 月 30 日15 时00分。

注:发布招标公告的时间为招标公告发出之日起至递交投标文件截止时间止。

2、递交投标文件并同时办理投标登记手续时间:2019年 10月30日14 时 00分至2019年 10月30日15 时 00分。地点:广州公共资源交易中 06开标室(广州市天河区天润路333号)。

3、开标时间:2019年 10月30日15 时 00分。地点:广州公共资源交易中心06开标室(广州市天河区天润路333号)。

4、递交投标文件截止时间与开标时间是否有变化,请密切留意招标答疑中的相关信息。递交投标文件截止时间后,开标时间因故推迟的,相关评标信息仍以原递交投标文件截止时间的信息为准。

二、修改原招标文件“第六章投标文件格式”的“A、价格标投标文件格式”中“格式3 投标分项报价表”,以本补充公告附件一为准。

三、修改原招标文件第五章合同条款的“第一条:采购货物清单及合同价款”,以本补充公告附件二为准。

四、修改原招标文件第五章合同条款的“第六条:货款结算及支付”中2、结算单价中“说明”第(2)点内容由原来的:

“(2)钢材指数

基准指数F0 投标截止日前一天的钢材指数

计价指数Fj 当批供货订单签订前一天的钢材指数”

修改为:

“(2)钢材指数

基准指数F0 询价报告编制当日(即2019年9月30日)的钢材指数

计价指数Fj 当批供货订单签订前一天的钢材指数”

五、原招标公告、招标文件及澄清文件有效,请在广州公共资源交易中心网站自行下载相关文件。与本补充公告的内容不一致之处的,以本补充公告为准。

附件1:招标公告地址:http://www.gzggzy.cn/cms/wz/view/index/layout3/index.jsp?infoId=2030467&channelId=15&siteId=1

附件2:澄清文件地址:http://www.gzggzy.cn/cms/wz/view/other/lldyjy_download.jsp?info_id=DCDD5640-CEE0-11E9-AA96-E5E800642875

广州环保投资集团有限公司

2019年 10月 9 日

附件一:

格式3 投标分项报价表

标段一:钢板

投标人名称:项目编号:

序号

名称

规格

材质

制造商

预计采购数量(kg)

招标单价定价

(元/kg)

投标下浮率

理论单价(元)

(招标单价

定价*投标下浮率)

理论合价(元)

(理论单价*预计采购数量)

1

钢板

t1

Q235-A

387

4.50

2

钢板

t10

NM400

240122

8.55

3

钢板

t10

NM450

121486

9.72

4

钢板

t10

Q235-A

1006415

4.25

5

钢板

t10

Q245R

155675

8.75

6

钢板

t10

Q345B

97794

4.43

7

钢板

t10

Q345GNHL

54294

9.23

8

钢板

t10

Q345R

2591

11.88

9

钢板

t110

Q235-A

11334

4.48

10

钢板

t12

0Cr17Ni12Mo

890

31.00

11

钢板

t12

1Cr25Ni20Si2

6375

41.00

12

钢板

t12

Q235-A

426590

4.21

13

钢板

t12

Q345B

130916

4.54

14

钢板

t12

Q345D

2113

5.18

15

钢板

t14

Q235-A

29500

4.21

16

钢板

t16

NM400

10884

8.72

17

钢板

t16

NM450

185500

9.23

18

钢板

t16

Q235-A

113031

4.21

19

钢板

t16

Q245R

259507

8.26

20

钢板

t16

Q345B

206134

4.48

21

钢板

t16

QUARD450

18621

7.40

22

钢板

t18

Q235-A

47685

4.36

23

钢板

t2

1Cr18Ni9Ti

20

25.30

24

钢板

t2

Q235-A

2395

4.64

25

钢板

t20

NM450

9918

9.72

26

钢板

t20

Q235-A

106970

4.36

27

钢板

t20

Q245R

154941

7.29

28

钢板

t20

Q345B

1210284

4.48

29

钢板

t20

Q345D

6882

5.18

30

钢板

t24

Q235-A

810

4.42

31

钢板

t25

Q235-A

94794

4.42

32

钢板

t25

Q345B

20977

4.48

33

钢板

t3

0Cr18Ni12Mo2Ti

3320

32.00

34

钢板

t3

Q235-A

3947

4.41

35

钢板

t30

Q235-A

82759

4.21

36

钢板

t30

Q345B

33366

4.54

37

钢板

t30

Q345R

2439

8.21

38

钢板

t4

Q235-A

5266

4.30

39

钢板

t40

Q235-A

4694

4.21

40

钢板

t40

Q345B

14202

4.48

41

钢板

t40

Q345D

4048

8.10

42

钢板

t5

0Cr18Ni9

3431

18.37

43

钢板

t5

NM400

127436

10.77

44

钢板

t5

Q235-A

213623

4.30

45

钢板

t5

Q345B

9489

4.41

46

钢板

t50

Q235-A

17573

4.30

47

钢板

t50

Q345B

9918

4.62

48

钢板

t6

NM450

425

11.34

49

钢板

t6

Q235-A

1265925

4.34

50

钢板

t6

Q245R

39267

7.02

51

钢板

t6

Q345B

2000

4.41

52

钢板

t60

Q235-B

865

4.41

53

钢板

t70

Q235-A

2429

4.70

54

钢板

t75

Q345D

3238

5.58

55

钢板

t8

Q235-A

28043

4.30

56

钢板

t8

Q245R

29

7.02

57

钢板

t8

Q345B

271789

4.51

58

钢板

t80

Q235-A

8678

4.70

合计

6894034

注:

1.使用投标下浮率计算出的价格应是货物到达招标人指定地点的价格,包括生产前准备、生产、运输、保护、装车、保险、相关税费、验收(含出厂及到货验收)、质量抽检、货物伴随服务(包括材质证明书等)等一切费用。

2.投标人须根据技术需求书中的采购范围的各类货物详细填报本表格,此表格中的投标下浮率的使用规则如下:实际结算单价=招标单价定价*投标下浮率(若钢材指数变动幅度大于5%时,根据合同细则调整材差)。

3.投标人须按要求填写所有信息,不得随意更改本表格式。

4.“合计价”应与投标总价一致。

5.本表中的“投标下浮率”为标段内所有单项的下浮率。

法定代表人或其授权代表签字或盖章:

公章:

日期:

标段二:热轧H型钢等

投标人名称:项目编号:

序号

名称

规格

材质

制造商

预计采购数量(kg)

招标单价定价(元/kg)

投标下浮率

理论单价(元)

(招标单价

定价*投标下浮率)

理论合价(元)(理论单价*预计采购数量)

1

H型钢

HM300×300×10×15

Q235-A

320298

5.20

2

H型钢

HN200×100×5.5×8

Q235-A

201919

5.05

3

H型钢

HN500×200×10×16

Q235-A

29778

5.03

4

H型钢

HW100×100×6×8

Q345B

29125

5.30

5

H型钢

HW175×175×7.5×11

Q235-A

141414

5.01

6

H型钢

HW200×200×8×12

Q235-A

493301

5.01

7

H型钢

HW250×250×9

Q235-A

29652

5.01

8

L型钢

250x90x11.5x16

Q235-A

98986

5.19

9

T型钢

TN100×100×5.5×8

Q235-A

1457

4.98

10

T型钢

TN75×75×5×7×10

Q235-A

2793

5.17

11

槽钢

【10

Q235-A

30147

4.80

12

槽钢

【20

Q235-A

2530

4.81

13

槽钢

【5

Q235-A

588

5.01

14

槽钢

【8

Q235-A

16345

4.84

15

槽钢

【16b

Q235-A

19430

4.87

16

工字钢

I20a

Q235-A

9209

4.88

17

工字钢

I10

Q235-A

197340

4.87

18

方形钢

方形钢100×100×10

Q345B

11780

5.99

19

方形钢

方形钢150×150×10

Q345B

11026

5.99

20

方形钢

方形钢50×50×4

Q235-A

2239

5.19

21

方形钢

方形钢50×50×4

Q345B

2758

5.99

22

方形钢

方形钢100×100×6

Q345B

860

5.99

23

方形钢

方形钢250×250×10

Q345B

15327

6.11

24

方形钢

方形钢350×350×12

Q345B

26742

6.22

25

矩形钢

矩形钢100×50×5

Q235-A

557

5.13

26

矩形钢

矩形钢100×50×5

Q345B

10454

5.76

27

矩形钢

矩形钢100×50×5

Q345B

15295

5.76

28

矩形钢

矩形钢160×80×5

Q235-A

26233

5.19

29

矩形钢

矩形钢250×150×10

Q235-A

11739

5.19

30

矩形钢

矩形钢250×150×10

Q345B

83484

5.76

31

矩形钢

矩形钢250×150×8

Q235-A

2479

5.19

32

矩形钢

矩形钢300×200×10

Q345B

77980

6.16

33

管子

Φ108×4

20

75

5.82

34

管子

φ108x6

Q235-A

7926

5.65

35

管子

φ133×5

20

7286

5.82

36

管子

Φ140x10

Q235-A

5036

6.45

37

管子

Φ32×3

20

10

6.64

38

管子

Φ325x20

20

66033

6.34

39

管子

Φ40×1.5

Q235-A

10

6.45

40

管子

Φ42×10

20

132

6.11

41

管子

φ50×2

Q235-A

3

5.99

42

管子

Φ60×10

20

30

6.11

43

管子

Φ60×3

20

182

6.45

44

管子

φ60×4.5

20

18945

6.28

45

管子

Φ60x5

20

14213

5.93

46

管子

Φ76×3

20

1261

5.93

47

管子

φ76×6

20

1214

5.99

48

管子

Ф76×4.5

20

157

5.88

49

花纹板

扁豆型花纹钢板t=5

Q235-A

1250

4.96

50

角钢

∠100×100×10

Q235-A

5605

4.96

51

角钢

∠100×63×10

Q235-A

399740

5.07

52

角钢

∠100×63×8

Q235-A

10192

5.07

53

角钢

∠20×20×3

Q235-A

28

5.30

54

角钢

∠63×40×5

Q235-A

11373

5.19

55

角钢

∠140×90×12

Q235-A

14814

5.19

56

角钢

∠80×80×10

Q235-A

6558

5.30

57

角钢

∠80×50×8

Q235-A

372

5.13

58

圆钢

φ120

Q235-A

179

5.30

59

圆钢

φ125

Q235-A

32764

5.30

60

圆钢

φ16

Q235-A

156

5.30

61

圆钢

φ210

Q345B

76912

5.36

62

圆钢

φ220

Q345B

371064

5.36

63

圆钢

φ250

1Cr17Ni2

14146

34.64

64

圆钢

φ28

Q235-A

2

5.07

65

圆钢

φ360

Q345D

23276

5.88

66

圆钢

φ40

45

2024

5.30

67

圆钢

φ40

Q345B

6096

5.36

68

圆钢

Φ40光面圆钢

0Cr18Ni9

7894

23.13

69

圆钢

Φ50

45

5364

5.30

70

圆钢

φ55(或六角钢对边46)

Q235-A

249

5.07

71

圆钢

Φ60

45

393

5.30

72

圆钢

φ7

Q235-A

6

5.24

73

圆钢

φ70

45

1417

5.30

74

圆钢

φ70

0Cr17Ni12Mo

297

40.39

75

圆钢

φ80

Q235-A

291

5.24

合计

3038240

注:

1.使用投标下浮率计算出的价格应是货物到达招标人指定地点的价格,包括生产前准备、生产、运输、保护、装车、保险、相关税费、验收(含出厂及到货验收)、质量抽检、货物伴随服务(包括材质证明书等)等一切费用。

2.投标人须根据技术需求书中的采购范围的各类货物详细填报本表格,此表格中的投标下浮率的使用规则如下:实际结算单价=招标单价定价*投标下浮率(若钢材指数变动幅度大于5%时,根据合同细则调整材差)。

3.投标人须按要求填写所有信息,不得随意更改本表格式。

4.“合计价”应与投标总价一致。

5.本表中的“投标下浮率”为标段内所有单项的下浮率。

法定代表人或其授权代表签字或盖章:

公章:

日期:

附件二:

第一条:采购货物清单及合同价款

(一)标段一:钢板

序号

名称

规格

材质

制造商

预计采购数量(kg)

招标单价

定价(元/kg)

下浮率

理论单价

(招标单价

定价*下浮率)

理论合价(元)(理论单价*预计采购数量)

1

钢板

t1

Q235-A

387

4.50

2

钢板

t10

NM400

240122

8.55

3

钢板

t10

NM450

121486

9.72

4

钢板

t10

Q235-A

1006415

4.25

5

钢板

t10

Q245R

155675

8.75

6

钢板

t10

Q345B

97794

4.43

7

钢板

t10

Q345GNHL

54294

9.23

8

钢板

t10

Q345R

2591

11.88

9

钢板

t110

Q235-A

11334

4.48

10

钢板

t12

0Cr17Ni12Mo

890

31.00

11

钢板

t12

1Cr25Ni20Si2

6375

41.00

12

钢板

t12

Q235-A

426590

4.21

13

钢板

t12

Q345B

130916

4.54

14

钢板

t12

Q345D

2113

5.18

15

钢板

t14

Q235-A

29500

4.21

16

钢板

t16

NM400

10884

8.72

17

钢板

t16

NM450

185500

9.23

18

钢板

t16

Q235-A

113031

4.21

19

钢板

t16

Q245R

259507

8.26

20

钢板

t16

Q345B

206134

4.48

21

钢板

t16

QUARD450

18621

7.40

22

钢板

t18

Q235-A

47685

4.36

23

钢板

t2

1Cr18Ni9Ti

20

25.30

24

钢板

t2

Q235-A

2395

4.64

25

钢板

t20

NM450

9918

9.72

26

钢板

t20

Q235-A

106970

4.36

27

钢板

t20

Q245R

154941

7.29

28

钢板

t20

Q345B

1210284

4.48

29

钢板

t20

Q345D

6882

5.18

30

钢板

t24

Q235-A

810

4.42

31

钢板

t25

Q235-A

94794

4.42

32

钢板

t25

Q345B

20977

4.48

33

钢板

t3

0Cr18Ni12Mo2Ti

3320

32.00

34

钢板

t3

Q235-A

3947

4.41

35

钢板

t30

Q235-A

82759

4.21

36

钢板

t30

Q345B

33366

4.54

37

钢板

t30

Q345R

2439

8.21

38

钢板

t4

Q235-A

5266

4.30

39

钢板

t40

Q235-A

4694

4.21

40

钢板

t40

Q345B

14202

4.48

41

钢板

t40

Q345D

4048

8.10

42

钢板

t5

0Cr18Ni9

3431

18.37

43

钢板

t5

NM400

127436

10.77

44

钢板

t5

Q235-A

213623

4.30

45

钢板

t5

Q345B

9489

4.41

46

钢板

t50

Q235-A

17573

4.30

47

钢板

t50

Q345B

9918

4.62

48

钢板

t6

NM450

425

11.34

49

钢板

t6

Q235-A

1265925

4.34

50

钢板

t6

Q245R

39267

7.02

51

钢板

t6

Q345B

2000

4.41

52

钢板

t60

Q235-B

865

4.41

53

钢板

t70

Q235-A

2429

4.70

54

钢板

t75

Q345D

3238

5.58

55

钢板

t8

Q235-A

28043

4.30

56

钢板

t8

Q245R

29

7.02

57

钢板

t8

Q345B

271789

4.51

58

钢板

t80

Q235-A

8678

4.70

合计

6894034

(二)标段二:热轧H型钢等

序号

名称

规格

材质

制造商

预计采购数量(kg)

招标单价

定价(元/kg)

下浮率

理论单价

(招标单价

定价*下浮率)

理论合价(元)(理论单价*预计采购数量)

1

H型钢

HM300×300×10×15

Q235-A

320298

5.20

2

H型钢

HN200×100×5.5×8

Q235-A

201919

5.05

3

H型钢

HN500×200×10×16

Q235-A

29778

5.03

4

H型钢

HW100×100×6×8

Q345B

29125

5.30

5

H型钢

HW175×175×7.5×11

Q235-A

141414

5.01

6

H型钢

HW200×200×8×12

Q235-A

493301

5.01

7

H型钢

HW250×250×9

Q235-A

29652

5.01

8

L型钢

250x90x11.5x16

Q235-A

98986

5.19

9

T型钢

TN100×100×5.5×8

Q235-A

1457

4.98

10

T型钢

TN75×75×5×7×10

Q235-A

2793

5.17

11

槽钢

【10

Q235-A

30147

4.80

12

槽钢

【20

Q235-A

2530

4.81

13

槽钢

【5

Q235-A

588

5.01

14

槽钢

【8

Q235-A

16345

4.84

15

槽钢

【16b

Q235-A

19430

4.87

16

工字钢

I20a

Q235-A

9209

4.88

17

工字钢

I10

Q235-A

197340

4.87

18

方形钢

方形钢100×100×10

Q345B

11780

5.99

19

方形钢

方形钢150×150×10

Q345B

11026

5.99

20

方形钢

方形钢50×50×4

Q235-A

2239

5.19

21

方形钢

方形钢50×50×4

Q345B

2758

5.99

22

方形钢

方形钢100×100×6

Q345B

860

5.99

23

方形钢

方形钢250×250×10

Q345B

15327

6.11

24

方形钢

方形钢350×350×12

Q345B

26742

6.22

25

矩形钢

矩形钢100×50×5

Q235-A

557

5.13

26

矩形钢

矩形钢100×50×5

Q345B

10454

5.76

27

矩形钢

矩形钢100×50×5

Q345B

15295

5.76

28

矩形钢

矩形钢160×80×5

Q235-A

26233

5.19

29

矩形钢

矩形钢250×150×10

Q235-A

11739

5.19

30

矩形钢

矩形钢250×150×10

Q345B

83484

5.76

31

矩形钢

矩形钢250×150×8

Q235-A

2479

5.19

32

矩形钢

矩形钢300×200×10

Q345B

77980

6.16

33

管子

Φ108×4

20

75

5.82

34

管子

φ108x6

Q235-A

7926

5.65

35

管子

φ133×5

20

7286

5.82

36

管子

Φ140x10

Q235-A

5036

6.45

37

管子

Φ32×3

20

10

6.64

38

管子

Φ325x20

20

66033

6.34

39

管子

Φ40×1.5

Q235-A

10

6.45

40

管子

Φ42×10

20

132

6.11

41

管子

φ50×2

Q235-A

3

5.99

42

管子

Φ60×10

20

30

6.11

43

管子

Φ60×3

20

182

6.45

44

管子

φ60×4.5

20

18945

6.28

45

管子

Φ60x5

20

14213

5.93

46

管子

Φ76×3

20

1261

5.93

47

管子

φ76×6

20

1214

5.99

48

管子

Ф76×4.5

20

157

5.88

49

花纹板

扁豆型花纹钢板t=5

Q235-A

1250

4.96

50

角钢

∠100×100×10

Q235-A

5605

4.96

51

角钢

∠100×63×10

Q235-A

399740

5.07

52

角钢

∠100×63×8

Q235-A

10192

5.07

53

角钢

∠20×20×3

Q235-A

28

5.30

54

角钢

∠63×40×5

Q235-A

11373

5.19

55

角钢

∠140×90×12

Q235-A

14814

5.19

56

角钢

∠80×80×10

Q235-A

6558

5.30

57

角钢

∠80×50×8

Q235-A

372

5.13

58

圆钢

φ120

Q235-A

179

5.30

59

圆钢

φ125

Q235-A

32764

5.30

60

圆钢

φ16

Q235-A

156

5.30

61

圆钢

φ210

Q345B

76912

5.36

62

圆钢

φ220

Q345B

371064

5.36

63

圆钢

φ250

1Cr17Ni2

14146

34.64

64

圆钢

φ28

Q235-A

2

5.07

65

圆钢

φ360

Q345D

23276

5.88

66

圆钢

φ40

45

2024

5.30

67

圆钢

φ40

Q345B

6096

5.36

68

圆钢

Φ40光面圆钢

0Cr18Ni9

7894

23.13

69

圆钢

Φ50

45

5364

5.30

70

圆钢

φ55(或六角钢对边46)

Q235-A

249

5.07

71

圆钢

Φ60

45

393

5.30

72

圆钢

φ7

Q235-A

6

5.24

73

圆钢

φ70

45

1417

5.30

74

圆钢

φ70

0Cr17Ni12Mo

297

40.39

75

圆钢

φ80

Q235-A

291

5.24

合计

3038240

以上使用下浮率计算的理论价格包含乙方履行本合同约定义务的所有费用包括但不限于货物价款、装运费、保险费、仓储费、卸货费、过磅费、货物税费等。(本合同不含税价格不因国家税率变化而变化,在合同履行期间,如遇国家的税率调整,则合同总价(价税合计)应根据原不含税价和调整后的税率重新计算,相应未结算发票按调整后价格开具。)除本合同约定调差外,乙方不得以任何理由调整下浮率或增加费用。

附件:2019.10.9四、五、六、七和福山项目焚烧炉原材料(钢材)采购(标段一、标段二)--重新启动招标程序的补充公告.doc

猜你喜欢

新绛县古堆泉保护及地下水超采区综合治理工程招标公告|山西省运城市绛县招标公告

1.招标条件本项目已由运城市水务局运水资源函【2019】221号文批准建设,资金计划由运城市水务局以运水财务【2019】118号文下达,资金来源为中央资金及市县自筹资金。招标人

2019-10-23

上饶市城市建设投资开发集团有限公司江西俊达工程项目管理有限公司关于上饶市城东医院施工图审查服务项目(招标编号:JXJDCG-2019-012-1#)第二次公开|江西省上饶市招标公告

江西俊达工程项目管理有限公司受上饶市城市建设投资开发集团有限公司委托,根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,现对江西俊达工程项目管理有限公司关于上饶市城东医院施工图审查服

2019-10-23

牡丹江市东安区文化创意产业园管理办公室牡丹江市东安区木工机械厂科研楼装修工程公开招标公告|黑龙江省牡丹江市东安区招标公告

北京筑标建设工程咨询有限公司受牡丹江市东安区文化创意产业园管理办公室委托,根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,现对牡丹江市东安区木工机械厂科研楼装修工程进行公开招标,欢

2019-10-23

靖宇县花园口镇人民政府靖宇县花园口镇新华村防护堤工程公开招标公告|吉林省白山市靖宇县招标公告

吉林省恒旭工程咨询有限公司受靖宇县花园口镇人民政府委托,根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,现对靖宇县花园口镇新华村防护堤工程进行公开招标,欢迎合格的供应商前来投标。项

2019-10-23

国家级气象观测站智能化改造设备采购项目招标公告|江苏省招标公告

江苏省设备成套有限公司受江苏省气象探测中心委托,就其国家级气象观测站智能化改造设备采购项目进行公开招标采购,现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。1、招标项目名称:国家级气象观测

2019-10-23